Erik klaagt over onderzoek naar kindermishandeling: ‘Onzorgvuldig en onbetrouwbaar’

donderdag 23 februari 2017 Leestijd: 4 min.

Foto: ANP /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

donderdag 23 februari 2017 Leestijd: 4 min.

‘Ik wil een klacht indienen tegen de handelswijze van Veilig Thuis,’ luidt de eerste zin van het dossier dat Erik openslaat. Het is een klachtendossier, dat hij heeft opgebouwd na slechte ervaringen met een onderzoek dat werd gedaan naar het mogelijk seksuele misbruik van zijn kleindochter Emma. Erik verwijt de organisatie niet objectief, onzorgvuldig, partijdig en onbetrouwbaar te zijn. Voor het dossier Kindermishandeling duiken we in zijn papierwerk.

De namen van Erik en Emma zijn fictieve namen. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Het is begin 2015 als Eriks kleindochter Emma signalen afgeeft die erop zouden kunnen duiden dat ze seksueel misbruikt wordt. Het meisje is dan drie jaar oud. Erik: ‘We zagen plotseling een grote verandering in haar gedrag. Emma was altijd een hele spontane peuter, maar nu zonderde ze zich ineens steeds meer af. Ze was huilerig en gaf aan pijn te hebben tussen haar benen omdat hier iemand aan zou zitten.’ Emma’s moeder doet een melding bij Veilig Thuis, die een onderzoek start. Het verloopt niet soepel. Anderhalf jaar -en voor het gezin geen bevredigende uitkomst verder- dient Erik een klacht in. 'Het onderzoek van VT had als eindconclusie dat het seksueel misbruik niet kon worden bevestigd, noch kon worden uitgesloten. In mijn ogen is er geen gedegen onderzoek geweest die de zorgen die wij hebben konden wegnemen,’ zegt hij. We duiken in het dossier en lichten een paar punten uit.

De klachten

Erik verdiept zich in de rol van Veilig Thuis alvorens te gaan klagen. ‘Ik wist van het bestaan van een rapport van de Inspectie Jeugdzorg die ging over mijn regio: “Onderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg”. Hierin stond dat de organisatie getoetst was aan 24 wettelijke criteria en niet aan al deze criteria voldeed. Omdat ik nu wist wat Veilig Thuis wettelijk verplicht was, en ik zag dat ze in mijn ogen steken hadden laten vallen, kon ik klagen.'

We lichten twee punten uit zijn klachtenprocedure uit. De eerste klacht betreft het einddossier van Veilig Thuis. ‘Hierin stonden fouten in vermelde data en contactmomenten tussen het gezin van Emma en de organisatie. Ook waren correcties en opmerkingen van mijn dochter niet meegenomen, terwijl dit wel zou gebeuren,’ beweert Erik. ‘Na het lezen van de eindrapportage heb ik bij Veilig Thuis aangegeven dat er fouten in stonden. Dit erkenden ze en ze zouden ze aanpassen. Toen het rapport daarna werd overdragen aan een volgende organisatie die zich over de zaak zou buigen, de Raad voor de Kinderbescherming, zag ik tot mijn ontsteltenis dat de fouten er nog steeds in stonden. Als dit soort simpele zaken al niet correct overgenomen worden, wat gaat er dan nog meer niet zorgvuldig?'

'Als data al verkeerd worden overgenomen, wat gaat er dan nog meer onzorgvuldig?'

Opa Erik

Ook heeft Erik een klacht over de verslaglegging gedurende het onderzoek. Deze noemt hij ‘onzorgvuldig’ en ‘onbetrouwbaar’. 'Ik hoorde van een medewerker dat ze met de huisarts hadden gesproken over de situatie binnen het gezin van mijn kleindochter,’ zegt Erik. ‘Toen ik hier vervolgens geen rapportage in het einddossier over zag, heb ik de huisarts gebeld met de vraag of hij wel benaderd was door Veilig Thuis. Ik was benieuwd wat er uit dit gesprek gekomen was. De huisarts gaf aan niet benaderd te zijn. Volgens Veilig Thuis was dit wél het geval en was er ook een gespreksverslag opgemaakt. Dat vond ik heel vreemd. Als er verslaglegging ontbreekt, kun je wat mij betreft niet nagaan of het onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.'

Uitspraak klachtencommissie

De klachten van Erik werden behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdzorg waar Veilig Thuis onder valt. Erik leest in het onderzoeksrapport over klacht 1:

“Betreft het verwijt dat het eindrapport naar de Raad voor de Kinderbescherming is verzonden, terwijl er nog onjuistheden stonden vermeld dan wel correcties niet waren verwerkt, is de klachtencommissie Jeugdzorg van oordeel dat dit onjuist en daarmee ook verwijtbaar is.”

Over klacht 2 staat in het rapport dat Veilig Thuis van ieder gesprek een verslag maakt, maar niet alle verslagen beschikbaar zijn vanwege privacy. Omdat de klachtencommissie dit verslag wel alsnog wilde zien, hebben ze Veilig Thuis gevraagd het verslag op te sturen. Veilig Thuis kwam met het verslag, maar het bleek niet door de betreffende huisarts te zijn geaccordeerd. Vanwege een technische reden was het ook niet meer mogelijk een origineel, geaccordeerd verslag alsnog te leveren. Hoewel de klachtencommissie er wel vanuit gaat dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de huisarts en Veilig Thuis, is de commissie van oordeel dat deze vastlegging onvoldoende zorgvuldig is.

Bovenstaande klachten werden dus gegrond verklaard. Volgens opa Erik kan het niet zo zijn dat een organisatie die onderzoek doet naar vermeende kindermishandeling, deze fouten maakt. ‘De overige klachten werden niet-ontvankelijk verklaard,’ zegt Erik. ‘De klachtencommissie zegt hierover dat ze geen klachten behandelen die betrekking hebben op beleid of inhoud van de hulpverlening.’

Reactie Veilig Thuis

We leggen dit artikel voor aan Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg. Zij kennen de casus en geven een reactie. Deze luidt als volgt:

‘Elke melding die bij Veilig Thuis Noord –en Midden Limburg in behandeling wordt genomen wordt zorgvuldig en conform de werkwijze uit het handelingsprotocol afgehandeld. Veilig Thuis is van mening dat er ook in deze situatie een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de veiligheid in de opvoedsituatie van dit kind. Er is contact geweest met de huisarts. De informatie die de huisarts heeft verstrekt heeft Veilig Thuis, ten onrechte, niet laten accorderen door de huisarts. Om deze reden is de informatie niet doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ouders zijn niet altijd blij met de uitkomst van een onderzoek door Veilig Thuis, zelfs niet als dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die er op wijzen dat hun kind misbruikt zou zijn.

Veilig Thuis Noord –en Midden Limburg neemt de bevindingen van de Klachtencommissie uiterst serieus en zal daar waar nodig te allen tijde verbetering aanbrengen.’

Oproep

Opa Erik is niet te spreken over de manier waarop er onderzoek is gedaan naar de vermeende mishandeling van zijn kleindochter. Is dit een incidenteel geval? Hoe lastig is het om de waarheid in dit soort onderzoeken te achterhalen? Mail ons jouw ervaringen naar tip insturen of gebruik het tipformulier.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek